Styrereferater 2014/16

Styrereferater 2014/16

Styrereferater 2014/15

 

 

STYREREFERATER!


Styremøte 30.08.2015

Lende siden forrige styremøte , mange er opptatt med ulike aktiviteter .

Tlf møte

Til Stede Per Sliper , Per Hoff, Wenche Skogli og Kenneth Johansen

Frafall Ann K Rygge , Espen Sævik

Gjennomgang av avviklede arrangementer

Hokksund Utstilling

Bra oppmøte, god stemning, vell gjennomført , utstillingen ble utsatt en time grunnet kraftig regn, ved start kl ti sluttet det å regne, så en riktig avgjørelse ( Ansvarlige Liv Arnhild Myrholmen og Wenche Skogli )

Jakt og fiskedager på Elverum , som tidligere år godt besøkt stand, basset camp, og en god dugnadsgjeng som tok vakter ( Ansvarlige Per Sliper og Espen Sævik ) dette er en god arena vi får vist frem rasene våre.

Spor og utstillingshelg Jarlsberg, Vi er ikke fornøyd med den modellen utstillingen ble avholdt etter ( fordeling og dugnad ) vi må evaluere dette å ta en avgjørelse på om dette er noe vi ønsker å fortsette med eller om vi skal arrangere alene fremover, markedsføring må være bedre 18 påmeldte basset er ikke nok . utstillingen i seg selv forløp på normalt vis. ( ansvarlige Liv Arnhild Myrholmen og Wenche Skogli )

Spor Prøven gikk bra 16 starter, bra med terreng, spor leggere noe som bør opprettholdes ( ansvarlige Espen Sævik og Per Hoff ) medhjelpere May Bente Myrholmen , Bjørn Myrholmen .

Fremtidige aktiviteter

Eurobasset på Letohallen, vi er i rute med planlegging, premier , Dommere osv 105 påmeldte er vi svært fornøyd med. ( ansvarlige Wenche Skogli og Liv Arnhild Myrholmen ) Liv Arnhild reiser til Vega for å forbrede NM , Wenche får da hjelp av Per Sliper, Ann K B Rygge og Elisabeth Moseby .

NM Drev Vega rapporteres at alt er i rute. Liv Arnhild og Bjørn Myrholmen reiser opp for å forberede sammen med medlemmene av NM komiteen, Wenche Skogli reiser opp onsdag før NM starter ( Ansvarlige NM Komiteen)

Spor prøve på Sørlandet, alt i rute meldes det ( ansvarlig Åsmund Rygnestad Liv Arnhild og Bjørn Myrholmen reiser ned for å bistå under prøven )

Styret støtter opptak av en Drevdommer Kandidat og en Eksteriør Dommer Kandidat .


 

Referat Styremøte 27.04.2015

Sted Lillestrøm

Tilstede Wenche Skogli, Per Sliper på tlf Ann Kristin Bratsberg Rygge

Frafall Per Hoff, Espen Sævik, Kenneth Johansen og Anette Jacobsen

Sak 1 gjennomgang av arrangementer og møter.

Oppsummering, årsmøtet flyttes til en annen lokasjon i 2016 på bakgrunn av økte priser på quality hotell Mastemyr i 2015.

Villmarksmessa på Lillestrøm 2015 er gjennomført, et godt resultat, viktig at vi er synlig på slike arenaer, her treffer vi mennesker som akkurat har skaffet seg en basset, eller går med tanke på å anskaffe en. 07.05 2015 er det et evalueringsmøte på NKK sine lokaler, vi er påmeldt å deltar.

Utstillingskurset i Drammen gjennomført samme helg som villmarksmessa, godt oppmøte, 10 deltagere m 3 av basset rasene representert, Ann Kristin B Rygge var her instruktør. Kurset var selvfinansierende. Gode tilbakemeldinger, og vi ser behovet for å følge opp dette.

13.04.2015 møte i Jakthund Divisjonen med påfølgende dialogmøte i NKK, vi var her representert på begge møter V Leder Wenche Skogli , hovedpunkter Økonomi, IT satsning, EDS og føringer for videre jobbing med NKK nye rovdyrpolicy ( ref i sin helhet fra dialog møtet kan leses på NKK nettside) vi hadde noen kommentarer i forhold til EDS og Rovdyrpolicy .

Møte med Norges veterinær høgskole, vet Rørvik ang gradering av shorten ulna på dvergvekst raser, rep på møte, ansvarlig koordinator for prosjektet leder i rase rådet for Basset Hound Elisabeth Moseby, rase råd BAN Morten Opsahl, rase råd BBDG May Bardal og fra styret Leder Wenche Skogli, lærerikt møte, og et interessant prosjekt. Vi avventer videre beskjed fra Rørvik .

Sak 2 kommende aktiviteter

Klubb mesterskap i Blodspor på kjellerhalsen, planlegging og ansvarsområder fordelt. Alt i rute, vi er svært fornøyd med hele 20 deltagere. Kun basset.

Hokksund utstillingen alle ansvarsområder fordelt, vi ligger godt an i planlegging

Jarlsberg jakthund utstilling . samarbeidsutstilling blant Vestfold Harehund klubb, Vestfold fuglehund klubb, Vestfold Elghund klubb og Norsk Basset klubb. Ansvarspersoner her er utstilling Liv Arnhild Myrholmen og Wenche Skogli, flere møter er avholdt og vi er godt i rute.

Spor prøven Jarlsberg helgen ansvarlige er Espen Sævik og Per Hoff .

EDS Euro Basset show, her er planlegging i rute, NBaK har trukket seg ut av samarbeid med NKK, hovedsakelig på grunn av NKK sin seneste kontrakt forslag, avgjørelsen er basert på tid og økonomi som vi syntes er usikkert, vi har da valgt å flytte Euro Basset Show 04.09.2015 til Leto Hallen 37 km fra Lillestrøm varemesse, og har inngått et samarbeid med klubben for Gårds og fjellhunder om deling av hall og utgifter.

Evnt , fortsette å utvikle hjemme side og fb side

Ref Wenche Skogli

Neste styremøte settes til 16 Mai kl 15 00 tlf møte .


 

Styremøte nr 2 25.03.2015

Sak 1 konstituering

Styret er nå satt, å konstituert

Leder Wenche Skogli , Nest leder Per Hoff , styremedlem Per Sliper, Espen Sævik, Ann Kristin Brattsberg Rygge

1 Vara Kenneth W Johannesen 2 vara Anette Jacobsen

Sak 2 Oppsummering av årsmøte

Et  konstruktivt årsmøte, styret tar påpekte punkter til etterretning, grunnet kostnads endringer på Quality Hotell flyttes årsmøtet neste år, tilbud innhentes fra andre alternativer.

Sak 3 Budsjett, Planlagte aktiviteter og ansvarsfordeling .

Gjennomgang av årets budsjett, planlegging av camp villmark, det legges ut forespørsel om medlemmer ønsker å bidra på stand, på fb og hjemme side så snart som mulig ( Wenche ordener med dette ) Espen og Wenche ansvarlig for rigging, Anette og Kenneth bidrar på stand gjennom helgen.

Gjennomgang og ansvarsfordeling på sporprøve og medlemstreff på Kjellerhalsen.

Gjennomgang av Hokksund utstilling.

Sak 4 Møteplan for styret

Det ble ikke satt noen konkret plan, neste styremøte 27 April

Sak 5 Raseråd

Gjennomgang og evaluering av raseråd.

Generelt fungerer raserådene bra, de fleste er nå godt i gang med rutiner på å sende inn til BP, å besvare forespørsler fra medlemmer.

Raserådet for BFDB har ikke fungert i 2014, etter gjentatte henvendelser fra enkelt medlemmer, og fra medlemmer i raserådet besluttes det å løse et medlem fra sitt verv, gruppen fortsetter med tre medlemmer, det settes foreløpig ikke inn noen ny. Medlemmer underrettes av styret v Leder.

Sak 6 Eventuelt

Gjennomgang og opprydding i henger. Logo på heger

Redusere utstillinger på terminliste i 2017 ble diskutert.

Alle medlemmer av styret legges til Norsk basset klubb mail.

 

Tilstede Leder Wenche Skogli, Styre medlemmer Per Sliper, Espen Sævik og Vara Kenneth W Johannesen

Frafall Nest leder Per Hoff, Styremedlem Ann Kristin B Rygge, Vara Annette Jacobsen.


 

 

Styremøte nr 2 09.02.2015

09.02.2015 trekker vara rep i styret Leif R Nilsen seg, etter samtale med leder på mail ønsker han av personlige årsaker å trekke seg, vi aksepterer hans avgjørelse.

Alle styremedlemmer er informert pr e post , tlf

For styret i NBaK

Leder Wenche Skogli

 


 

Styremøte nr 1 01.02.2015

Tlf møte styret NBaK

Møte start kl 20.00

Tilstede , Per Hoff , Per Sliper , Espen Sævik , Leif Rakkestad og Wenche Skogli

Frafall Leif Runar Nilsen , Anette Jacobsen , varaer

 

  • Sak en var Ã¥rsmøte relaterte ting, budsjett , publisering i BP , forslag til Ã¥rsmøte , Ã¥rsberetning , planlegging av kommende aktiviteter i 2015 .
  • Sak 2 eventuelt , Espen Sævik hadde en sak , det ble ytret ønske om at styret fÃ¥r/ lager en oppdatert e post liste til alle medlemmer, kun til internt bruk, det sjekkes om vi allerede har en, eller hvordan vi best mulig kan lage en.

Ref

For styret Leder Wenche Skogli

 


 

Referat nr 1 17.03.2014

Sted Lier Kro

Saksliste    1. Årsmøtet

  1. Villmarksmessa
  2. Eventuelt

sak 1 gjennomgang av Årsmøtet

sak2 gjennomgang av Villmarksmessa , dumt at det er samme helg som årsmøtet , dette må ungås neste gang , ansvarlige Wenche , Espen og Per S

 

Eventuelt . Wenche informerer litt om tilstanden PMDS på Basset Hound og et kommende møte med vetrinærhøgsolen v Frode Lingaas

 

Det har mellom styremøter vert hyppig mail kontakt mellom styremedlemer

 

Tilstede Leder Wenche Skogli , N Leder Per Hoff , Leif Rakkestad og Per Sliper


 

 

Styremøte nr 2 2014  26/5 2014

Tlf møte
Tilstede pr tlf: Espen Sævik, Wenche Skogli, Per Sliper og Per Hoff

Sak 1:

Leserinnlegg til BP fra Medlem

Styret diskuterte fram og tilbake men ble ikke enige, derfor ble avstemming, det ble 3 mot 1.

Vedtak: Leserinnlegget fra medlem  blir ikke trykket, leder Wenche Skogli skriver svar og sender til medlem  på e-post.

Ref

Espen


 

referat fra styremøte nr 3 Lierne kro 23.10.2014

1 inkalling godkjent

2 Niels Brandstrup har ordet , ønsker å informere styret om muligheter , div komiteer i NKK , Basset klubben må mer på banen i komiteer som vedr deres raser , samarbeid med andre jakt hund forbund , og en strategi for å få dette til fremover , mange gode ider og forslag ble diskutert , Niels takket for seg , og ønsket å vere akktiv med i klubbens arbeid fremover , styret er taknemlig for dette , da Niels er en mann med lang fartstid i organisasjons arbeid , og NKK og NKKs underkomiteer

3 . Vega evaluering , stor deltakelse , vell gjenomført arangemang

  1. brev fra Drev Komite insendt til NKK fra Drev Komite v / Liv Arnhild til NKK ang Alternativ for utenlandske Jaktchampionat , en endring i regelverket om at hunder som alerede har jakt championat i hjemlandet kreves det 1 første premie på beveglig eller ordinær drevprøve på valgfritt los dyr , insendt til NKK for godkjenning

5 . brukskrav for Grand – henger med videre

  1. styret har vedtatt å arangere et ekstra club show i samenheng med Europa winner 2015 , og går for tilbudet til NKK om leie av ringer og utstillings sted , det blir da samme helg som Euro Dog , dette blir i tilleg til Hokksund , ansvarlig her er Wenche , vidre oppdateringer kommer

7 . wenche orienterer om Ras og Raseråd samling på quality hotell på Mastemyr

  1. situasjon webb red , Jens har sendt mail slutter med øyeblikkelig virkning , Ann Kristin Bratsberg Rygge foreslåes som etterfølger , wenche forespør

9, Eventuelt , spørsmål om fremgang ang årbøker , wenche spør Åse Pedersen om dette

 

tilstede , Leder Wenche Skogli , Nest Leder Per Hoff , styremeldem Per Sliper , Espen Sevik , Leif Rakkestad og Æresmedlem i klubben Niels Brandstrup , Lierne Kro

for styret wenche skogli


 

Referat styremøte nr 4 ( tlf ) 26.10.2014

Sak 1 Det skrives et svar å sendes til innsender av brev , heng sak fra forrige styremøte , å styret

håper da på en avslutning i saken.

 

Sak 2 Avsluttende saksbehandling av forespørsel om uttalelse vdr kandidat, til opptak på NKK

eksteriørdommer kurs, klubben har mottatt en forespørsel fra DUK vdr uttalelse fra raseklubb,

NBaK har sendt en uttalelse ( fra et samlet styre ) tilbake til DUK at vi ikke støtter opptak av denne

kandidaten, kandidaten har klaget til NBaK , NESK , DUK, og NKK,

.Styret har sett på uttalelser fra kandidat, innhentet opplysninger og dokumentasjon fra egen klubb,

NESK , DUK, NKK ,og Dog webb på bakgrunn av disse opplysninger og dokumentasjon

opprettholder NBaK sin opprinnelige uttalelse, og støtter ikke et opptak av kandidaten, svar med

begrunnelse sendes kandidaten, NESK, DUK og NKK har bekreftet at de har avsluttet saken, alle i

styret har mottatt all korrespondanse i saken, saken ses som avsluttet fra NBaK.

 

Sak 3 søknad om prøver klubben går får Drev komite sitt forslag med noen justeringer, det blir søkt

om samme antall prøver som tidligere , men ut økes med NM Drev for basset rasene,det bør settes

opp en sponsor ansvarlig i NM komite, da NM er ment å være mest mulig selvfinansiert.

Det vil bli søkt om en blodspor prøve fast , som legges til helgen NBaK er medarrangør på Jarslberg

jakt hund utstilling slik at det kan legges opp til en Basset Weekend med utstilling , og spor , det

foreslås å holde klubb mesterskap for Basset rasene i blodspor på prøven som avholdes i mai på

Kjellerhalsen og at det jobbes aktivt for å samle så mange deltagere, å medlemmer som mulig.

 

Oversikt over prøver å ansvarlige kommer ut når søknad til NKK er godkjent

 

sak 4 Ansvarlige for stand, rigging osv på Dogs 4 All Lillestrøm 14-16 November blir Per Sliper og

Espen Sævik , Wenche Skogli hjelper til . Info om dette kommer .

 

Sak 5 RS , Leif Rakkestad informerte om for møte i JD , det blir et nytt for møte fredag 7.11, dialog

møte 8.11 og RS 9.11 vi er påmeldt alle tre møter , Wenche Skogli og Leif Rakkestad er påmeldt ,

det innvilges overnatting hvis behov for en person da møtene går over tre dager på Gardermoen.

 

Sak 6 Det besluttes å innhente ekstern hjelp til å få orden på hjemme side, kostnad for dette er

klarert i budsjettet med kasserer Liv Arnhild Myrholmen , wenche er ansvarlig for å gjennomføre

prosjekt.

 

Sak 7 Eventuelt ,

Klubben har fått et tilbud fra Skedsmo portalen, ang markedsføring av stand under Dogs 4 All , v

vising av annonse på storskjerm på ti ulike steder , styret anser at dette ikke er så relevant

markedsføring i forhold til pris for vår raseklubb, å velger å si nei til tilbudet

 

Alle saker var enstemmig

 

Tilstede Leder Wenche skogli , styremedlem Leif Rakkestad , Per Sliper og vara medlem Anette

Jacobsen

Forfall Nestleder Per Hoff , styremedlem Espen Sævik og vara medlem Leif R Nilsen

 


 

14.12 2014, Styremøte nr 5

tlf møte , tilstede Wenche Skogli , Espen Sævik , Per Sliper , Per Hoff , Anette Jacobsen

1 Økonomi , etter siste regnskaps rapport fra Kasserer Liv Arnhild Myrholmen , ser vi ut til å ligge godt innenfor budsjett .

 

  1. Basset posten / Hjemme side , fordele oppgaver vdr innhenting av materiale

 

3 status hjemme side : Wenche rapporterer at siden begynner å dra seg sammen , en test link er sendt alle styremedlemmer , komiteer for test kjøring og tilbakemeldinger, for å kunne gjøre de siste korrigeringer , vi tar sikte på å lansere ny side ca 1 januar .

 

4 Årsmøtet blir lørd 21 mars , varsel sendt ut innen frist i BP , Quality hotell Mastemyr

 

5 Et medlem av et rase råd har søkt permisjon , styret innvilger dette, med tilbakemelding om at raserådet selv i første omgang bestemmer innad i sin gruppe hvem som overtar plikter, og kommer med en tilbakemelding til styret . status ras er innsendt , sjekket medio september , ennå ingen tilbakemelding fra NKK , lang kø .

 

6 deltagelse på vilmarksmesse , Ja , Wenche sjekker status der , annonsere på klubbens hjemme side og fb side om fordeling av vakter på stand .

 

for styret

 

Leder Wenche Skogli

 

Comments are closed